Een frisse wind

Find an English introduction on this page

CREATIEVE OPLOSSINGEN ZOEKEN

De voorbije vijf jaar vormde sp.a Groen+ samen met de Lijst van burgemeester Parys (LVB) de meerderheid in de gemeente. sp.a Groen+ heeft met de nodige creativiteit het beleid vernieuwd en verbeterd. 

Een groot deel van het budget ligt al vast met vaste en noodzakelijke uitgaven waar je weinig kan aan veranderen. Je moet je personeel betalen en je gebouwen onderhouden, enz. 

Maar met de nodige creativiteit en degelijk bestuur kun je ook centen vinden voor wat extra diensten voor de burger. Zo bespaarde sp.a Groen+ in de afvalsector door nieuwe, voordelige contracten af te sluiten, een afvalvoorkomingsbeleid te voeren dat zorgde voor minder afval en dus minder kosten, en nieuwe inkomsten te halen uit de textielophaling. Allemaal goed voor het milieu en voor de Ternatse portemonnee. En we kregen ook subsidies voor de projecten die we indienden. 

VOOR MENS EN DIER 

Het Marktplein werd reeds deels heraangelegd en wordt meer en meer een ontmoetingsplaats met boompjes, terrasjes, bankjes en speelelementen. 

En in het gemeentelijk park Kruikenburg kwam er een hondenspeelweide.

Samen met een vzw werd het probleem van de zwerfkatten aangepakt met een sterilisatiecampagne en voederpunten. We zien er ook op toe dat weidedieren goed verzorgd worden en in de zomer voldoende drinkwater hebben. Eigenaars wordt gevraagd een plaatje met contactgegevens aan hun weide te hangen. Er wordt ook gewerkt aan een vademecum om van Ternat een echte diervriendelijke gemeente te maken: geen paardencarrousels meer op de kermis en respect voor dieren op de jaarmarkt. Het zijn slechts enkele voorbeelden. 
Voor de leerlingen van alle lagere scholen worden er elk jaar fietsexamens georganiseerd om de jongeren te leren zich veilig in het verkeer te begeven.

WANDELEN EN FIETSEN 

We willen dat in Ternat fietsen en wandelen voor een deel de auto-overlast vervangt. Daarom kwamen er extra fietsenstallingen en camerabewaking aan het station, doen we inspanning om onze trage wegen goed bewandel- en befietsbaar te houden en deden we mee aan de actie " Met belgerinkel naar de winkel", waarbij alle Ternatse deelnemers kans maakten op een mooie fiets en andere mooie prijzen. 


Er kwam een fietspad van het station naar de Borredam (in uitvoering) en we werken mee aan twee fietssnelwegen naar Brussel. In Wambeek willen we daarvoor een fietsbrug over de As-sesteenweg en we kopen er ook gronden voor aan. 


Het nieuwe shoppingcenter zal bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en zal aansluiten op het fietsroutenetwerk. We kopen ook grond aan om de scholen en het kinderdagverblijf via de Kou-terweg en de Keizerstraat te verbinden. 

Er werd ook beslist om ontbrekende stukjes voetpad (missing links) aan te leggen en voetpaden en overheidsgebouwen (station, oud gemeentehuis) overal toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen met rolstoelen, kinderwagens, enz. 

Hier is nog een lange weg te gaan en daarom is Sp.a Groen XL onontbeerlijk in een volgende bestuursmeerderheid na de verkiezingen. 

Fiets- en wandelweg door Kouterbroeken 

Het Nieuwsblad 11/04/2014  - De Ternatse gemeentediensten hebben het fiets- en wandelpaadje aan de Kruisstraat heraangelegd. Het gemeentebestuur wil alle fietspaden met elkaar verbinden.

Door de GEN-werken was het wegje in het verlengde van de Kruisstraat vernield, maar nu liet het gemeentebestuur het pad weer helemaal aanleggen. Zo kunnen fietsers en wandelaars er opnieuw gebruik van maken. Door de heraanleg van het pad kunnen Ternattenaren op een veilige manier van Wambeek naar het centrum van Ternat rijden. Het wegje sluit aan op de fietsweg naast de spoorweg tussen de Weverstraat en de Assesteenweg, door de Kouterbroeken. ‘Het is onze bedoeling om in de hele gemeente een fiets- en wandelnetwerk te creëren’, zegt schepen van Mobiliteit Guido Van Cauwelaert (SP.A-Groen+). ‘Daarvoor maken we gebruik van de wegen langs de spoorweg die tijdens de GEN-werken zijn aangelegd. In principe kunnen fietsers nu van Liedekerke naar Brussel fietsen, zonder daarbij een auto tegen te komen. Ook de stations, scholen en dorpskernen van Ternat worden zo met elkaar verbonden, zodat iedereen zich op een veilige manier met de fiets kan verplaatsen. Voorlopig rijden er nog auto's op die wegen naast de spoorweg, maar eens de spoorwegen de banen aan de gemeente hebben overgedragen, zullen we een manier zoeken om het verkeer daar te verbieden. Die wegen moeten wel nog toegankelijk zijn voor werken aan de spoorwegen, dus paaltjes zetten is voorlopig geen oplossing’, klinkt het. 

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 (zwart punt)

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente  werkten de herinrichting van de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex in Ternat uit. Dat is al vele jaren een "zwart punt". In het nieuwe ontwerp wordt er werk gemaakt van conflictvrije kruispunten, een herschikking  van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren, middeneilanden die het verkeer moeten afremmen en bushavens langs de rijweg zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten halt houden. Ook de fietsinfrastructuur wordt verbeterd met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen

Daarnaast wordt ook een deel van het op- en afrittencomplex van de E40, aansluitend op de Assesteenweg (N285), mee aangepast. 

ERFGOED BEWAREN EN BEKEND MAKEN 

Onze geschiedenis en ons erfgoed zijn voor ons belangrijk. We zijn dan ook gestart met het inven tariseren en conserveren van de bestaande archieven. We hebben ook reeds de oude 19de-eeuwse pomp gerestaureerd aan het gemeentehuis. We willen onze geschiedenis en erfgoed ook beter bekend maken bij onze inwoners en ook buiten onze gemeente. Er kwamen informatiebordjes met QR-codes die verwijzen naar de website www.ontdekpajotzenne.be , waarop reeds tientallen culinaire, milieu- en erfgoedplekjes beschreven worden. Ook op de eigen gemeentelijke website kwam extra informatie over ons erfgoed. Ondermeer boeken van plaatselijk historicus Frans Dumong. Op kasten van elektriciteits- en telecommaat-schappijen werden leuke erfgoedfoto's geplakt die tonen hoe de ruimte errond er vroeger uitzag. 

SP.A GROEN XL HEEFT EEN GROOT SOCIAAL HART VOOR TERNAT (EN VER DAARBUITEN). 

Aan de hand van kookworkshops ondersteunen we eerlijke handel met de kleine boer in het Zuiden en werken we tegelijkertijd aan de verdere opbouw van het sociaal weefsel in onze eigen gemeente. Tijdens het koken gebruiken we duurzame, seizoensgebonden groenten van onze lokale middenstand alsook producten uit het brede gamma van de Wereldwinkel in Sint-Katherina-Lombeek. 

In samenwerking met andere gemeenten van het Pajottenland werd een Fair Trade kookboekje uitgebracht. Inwoners uit deze gemeenten, afkomstig uit verschillende delen van de wereld, deelden hierin hun recepten.

EEN AANGENAME EN GROENE PUBLIEKE RUIMTE 

We haalden hier en daar ook wat subsidies binnen. Daarmee zorgden we voor meer bomen en planten. We legden een (speel)bos aan in de Muilemlaan, legden een buurtpark aan in de Cantillonwijk, kochten bijkomende gronden aan in het parkgebied Wijmenier en Natuurpark Opalfene. Met gewestsubsidies gaan we nu het Valleigebied van de Steenvoordebeek opwaarderen en toegankelijk maken voor de mensen, met knuppelpaden, bruggetjes, picknicktafels, speelelementen en educatie over biodiversiteit, natuur en erfgoed. 

TERNAT, EEN SOCIALE GEMEENTE 

In de voorbije periode verstevigde het OCMW, onder voorzitterschap van Jean Trembloy, heel wat maatregelen waarop de inwoners van Ternat een beroep kunnen doen om een aangenaam leven te hebben in de vertrouwde omgeving: o.a. de poetsdienst, de klusjesdienst, juridische en psychologische bijstand, gezinszorg aan huis, de mantelzorgpremie, de minder mobielen centrale, huisvesting via het Sociaal Verhuurkantoor, bij noodsituatie opvang in de doorgangswoning, financiële ondersteuning via leefloon, administratieve hulp, tewerkstelling in kader van inordestelling met de sociale verplichtingen via art 60 in de sociale economie, budgetbegeleiding en beheer, socioculturele steunmaatregelen, steun aan schoolgaan-de kinderen, de Sibbe (betaalbare flats voor ouderen), begeleiding en opvang van vluchtelingen, maatregelen voor hulp bij wanbetaling elektriciteits- en waterfactuur in samenwerking met de leveranciers, tussenkomst in rusthuisfactuur… 

De nieuwe petanquebaan van het OCMW-centrum De Sibbe ingehuldigd. Het nieuwe plein kwam er met het geld ingezameld met het project De Waterheren van kunstenares Fien Monsieur en schrijver Frans Du Mong. De groendienst legde het plein aan met de aangekochte materialen. De bewoners van de serviceflats hadden al enkele tijd aangedrongen op een nieuw plein en waren dan ook heel tevreden met deze realisatie. 

Mantelzorgers krijgen een premie van 50 € per maand van het OCMW. Voorwaarde is  dat de persoon die geholpen wordt voldoende hulpbehoevend is en inwonend is. Elk jaar worden de mantelzorgers letterlijk in de bloemetjes gezet. 

DUURZAAM TOERISME 

In samenwerking met vzw TreinTramBus werd Ternat een GROENE Halte waar toeristen van sta-tion tot station kunnen wandelen op de Bruegelwandeling. Dat kadert ook in ons duurzaamheids-beleid en klimaatplan, waarvoor we ook elektrische fietsen en voertuigen op natuurlijk aardgas aankochten en elektrische laadpunten installeerden. We willen ook zonnepanelen op onze ge-meentegebouwen en daarvoor inwoners via burgercoöperatie hun inbreng laten doen. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Er werd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP opgemaakt om de open ruimte en de natuur van Klapscheut beter te bescher-men en er werden op het terrein ook al heel wat aanplantingen met gegarandeerd streekeigen groen ( via de Bosgroep) gereali-seerd. Een oude eik werd er door een deskundige ook verzorgd (insnoeien). Voor het snoeien van dergelijke monumentale bo-men kunnen particulieren voortaan ook gemeentelijke subsi-dies krijgen. We willen ook een RUP om alle open ruimte te be-schermen. Dat is de tegenhanger van het RUP kernversteviging en kernverdichting. Voor grote projecten in onze kernen willen we ook stedenbouwkundige lasten opleggen aan de promoto-ren, om daarmee de kwaliteit van onze publieke ruimte in de kernen te verbeteren en voor de nodige openbare voorzieningen te zorgen. 

Met een bijgestuurd RUP legden we strengere voorschriften op voor een illegaal uitgebreid be-drijf in het centrum van Ternat: betere buffers en regels voor het inrichten van de site. Er kwam ook geen cadeau voor de illegale uitbreiding in de vorm van een blanco cheque voor een nabe-stemming wonen, zoals sommigen in de gemeenteraad wensten. 

Sp.a Groen XL is jouw garantie voor een BETER BESTUUR.

x